မိတ္ေဆြတို႔ PC မွာ Electronic Circuit Diagram ေတြဆြဲျပီးေလ့က်င့္လိုရတ့ဲ Ideal Circuit Software ေလးပါ။


Electronic Circuit ပိုင္းေလ့လာေနေသာမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ Software ေကာင္းေလး တစ္ခုရလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Electronic Circuit ေတြကို တကယ္ Hardware components  အစစ္ေတြနဲ မစမ္းခင္ ဒီ software ေလးထ့ဲမွာ အရင္ Diagram ဆြဲျပီးေလ့က်င့္လိုရတာေပါ့ဗ်ာ။ 
Electronic ပိုင္းေလ့လာေနေသာမိတ္ေဆြမ်ားအဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။ 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blogger gadgets and widgetsThis blog content is copyright 2013-2015 to the blog owner you can't copy or edit content without its owner permision. Powered by Blogger, Template by blogger widgets