ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက Linux ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK 2ခု ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။


ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက Linux
 ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK 2ခု ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ပထမတစ္ခုကေတာ့
Linux Reference ပါ
APK ထ့ဲမွာေတာ့ History of linux
Why linux,Linux Architecture,
Boot Process,Command line
User Accounts, Managing User,
Using sudoစတာေတြ ကို
ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့
Linux Command Library ပါ
Command Library ဆိုတ့ဲအတိုင္း
Linux နဲပတ္သက္တ့ဲ
Command ေတြကို Library
လိုမ်ိဳးကိုယ္ရွာခ်င္တ့ဲ
Command အမ်ိဳးအစားကို
Search လုပ္ျပီးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလိုက္တ့ဲ EBook အသစ္ေတြ႕ေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီးဗ်ာ။
No comments:

Post a Comment

blogger gadgets and widgetsThis blog content is copyright 2013-2015 to the blog owner you can't copy or edit content without its owner permision. Powered by Blogger, Template by blogger widgets